U toku izrada Srednjeročnog plana Grada Sombora

U prostorijama Gradske uprave održan je sastanak Upravljačke grupe za izradu Srednjeročnog plana grada Sombora za period 2023 – 2025. godine.

Tokom sastanka predstavljeni su komentari sektorskih eksperata iz Stalne konferencije gradova i opština na predložene mere i aktivnosti, a takođe, održana je i radionica – prezentacija propratnih dokumenata koji se izrađuju uz Srednjeročni plan, koju je vodio Rafael Pupovac.

Grad Sombor je konkurisao za pakete podrške za izradu srednjoročnog plana i dobio u okviru programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019. Nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a Stalna konferencija gradova i opština ima ulogu implementacionog partnera.

Srednjeročni plan grada Sombora za period 2023 – 2025. godine izrađuje se u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom i Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova. Ovaj plan predstavlja sveobuhvatan planski dokument koji se donosi za period od tri godine i omogućava da se povežu javne politike sa srednjoročnim okvirom rashoda.

Redakcija

Redakcija