Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu 14. februar

Gradska uprava Grada Sombora podseća građane, obveznike lokalnih javnih prihoda, da rok za uplatu prve akontacione rate za 2020. godinu ističe 14. februara. Prvo akontaciono zaduženje za 2020. godinu u visini je obaveze za poslednje tromesečno zaduženje u 2019. godini.

Obveznici poreza na imovinu su imaoci prava svojine ili drugog prava iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu, na nepokretnosti na teritoriji Grada Sombora koja je predmet poreske obaveze. Urednim izmirivanjem poreza građani izvršavaju svoju zakonsku i građansku obavezu i izbegavaju obračun kamate, kao i naplatu obaveze u postupku prinudne naplate.

Sredstva naplaćena od lokalnih javnih prihoda na teritoriji Grada Sombora predstavljaju izvorni prihod Grada Sombora i koriste se za unapređivanje kvaliteta života građana grada.

Redakcija

Redakcija